ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Хазахстан Дўли – 30 нянли!

13.12.2021

Щинэди Зўгуй Хазахстан – җысы вида гуйту, лисы ю шын, лян тамуди җүнмый куйчын дэ лийи, хоканди зохуа…

Лан тян, бый йүнцэ, Боровое да тан, лю цо, Алатау, Тянь-Шань го санму,  Балхаш шын хэзы  зэмусы да чынпу дэ суй щёнҗуон.

 Хазахстан димяршон са бобый ду юни: шыю, мыйтан, мый чи, заёнди җинфу (металл), куонву (минерал).  Җыгә гуйту литу җўди хошо минзў: хазах, хырхыз, вурус, хуэйзў, белорус, азербэҗян, грузин, армян, украин зэ хошо далин минзў жынму. Җыщезы минзў жынму йигә лян йигә ю лэвон дэ щёнхони. Мый йигә гуйниди Зунтун цощинди җё йиче жынму гуә хо гуонйин, зў хуә, кан бин зэмусы җё таму футанди щехуан дэ лон. Кәсы җыщезы хо сычин бусы йүнйиди долэли.  Зу да нэхур замуди ложынму лян дуйту, дўшманму җынҗанли,  ба са таму ду чинняр җянли, ба кў-ла ду шули. Вида Зўгуй җоншон шәхади жынму е бу шо…  Йинви җыгә заму ду ё каншу, фаҗон җүнмый Зўгуйни.

Жызы зы вонгуә фидини -  1991 нян Лайүә 16  Хазахстан чынха Дўли гуйтули.

Җиннян йиче минзў жынму җейин 30 нян Хазахстанди Дўли җечидини.

Хазахстан – җысы ю да нынгуди гуйту. Тади лисы тэ чондихын  зэмусы ю фугуй куйчын дэ лийини. Зу да тади димяршон  гуәли Вида Чузыди лўдоли.

Щүанҗинди Хазахстансы – Дўли гуйту,  лян вындинди җинҗи (стабильная экономика) зэмусы җёнлэди җихуа (планы на будущее).  

  Минзўди Щёнхосы - замуди да җинҗон. Җыгә җинҗон ги жынму гиди да бонцу җё таму щинэ зэмусы вуданщүан (безопасность) Зўгуй, фаҗон минзўди Щёнхо. 

Замуди щинэ Хазахстан мый йигә минзў ю нынгу фа0 лет җон зыҗиди йүян, куйчын дэ лийини. Заму йидани зусы - Хазахстанди минжын! 

Тэпин лян тунйи (согласие) до мый йигә жын гынчянсы дин ёҗинди. Йинви җыгә  йиче минзў щинфу җёнлэди гуонйинни. Җы зусы замуди гуйҗун Хазахстан: ю тэпинди, ю щёнходи, ю фуҗүди, ю зыюди (свободный), ю минзў дуәди  гуйту.

Җысыма,  ги 30 нянди Дўли җечи  зоди заёнди банфа, җыгә банфа зу да  шыйүәни дали турли  йичир до җы вуҗин хан гуәдини.  Дин линйирди банфа – җысы «30 щинщюди жызы», та да шыйийүә 15 до лайүә 15 тянтяр вумый гуәдини.  Банфади линшу жынму зоди гәшы-гуёнди лўдо ба җыгә җечи гощинди зу гуәли. Годын дэ җундын щүәтон, вава йүанзы, чынпу дэ щёнҗуонниди йиче жынму – ду җейин җыгә җечидини. Ба йиче щинэ дэ вонщён таму зэ зыҗиди йинпин (видеоролик)  литу, хуарҗонзышон  лян щищүә, куа, каншу зыфәли  щинэди Зўгуй  Хазахстан.