ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Нур-Султан – замуди җинчын, сынжыршон ба ни Гунщи!

06.07.2022

   Чийүә чȳ 6 Хазахстан  гуйтуни гуә дин дади җечи  - Астана җинчынди жызы.  Вуҗин ба та җёди Нур-Султан.
   Җыгә җечи, ги заму, ба Хазахстан  ю го лисыди зэмусы каншу куйчын дэ лийиди, ба тамуди нынгȳ дэ фаҗон, каншу тэпин дэ щёнходи  лян йиче мизȳди тунйи  сычин ман нын канчȳлэ.
1994 няншон чийүә чȳ 6 ба җинчын Алма-Аты хуанчын Акмолали.  Йичыр   до 1998 няншон Акмола чынха Хазахстанди щин җинчынли.
   Кәсы вуйүә чȳ 6 1998 няншон  ба Акмола  хуанчын Астанали. Зу да нэхур йиче Хазахстан гуйтуди минзȳ жынму ба та зȳ гощинди җейинли.
   Астана – җысы Хазахстанди җинчын. Астанасы – да чын. Та тэ хокан, чинщю, җүнмый. Хонзы куан, лўфонзы го, хуар кэди җүн.
   Астана ю Байтерек, ю чонди пынчуан лян пирамида луфонни.     Астана ю хошоди щүәтон, да щүә, бинйүан, щийүан, фынчуан    чонзы дэ хуәчәзанни.
   Вуҗин Хазахстанди җинчынди минзы Нур-Султан. 2019 няншон санйүәни замуди Зунтун Касым-Жомарт Токаев гиди фынфу  Астана чынха Нур-Султанли, йинви Хазахстан  ту йигә Зунтунсы Н.А.Назарбаев
   Зу зэ замуди  җүнмый дэ шызэ хоканди җинчыни  Нур-Султан гуә дин җун-ё йисыди җечидини.  Няннян йинви җейин җыгә җечи, замуди Зунтун лян ги та бонмонди жынму  щюгэди заёнди җищён,  щюгэди щин щүәтон лян суй вавади йүанзыму, гәшы-гȳёнди пузы дэ җȳди фонзы.
   Хазахстан җинчынни  Нур-Султанни  зу җы йитян да йизор йичыр до бан-ени  жынму кан заёнди чигуэ йинйинхуэй дэ данлинди   шәлүхади жәно дэ чигуэди  ганбан.