ОФ "Международная Академия
Культурного и Экономического
Сотрудничества
"Новый Шелковый Путь"

Ба хуэйзý йүян ё каншухани

01.02.2021

 Гуәлиди лён нян литу хуэйзýжынди сынхуәшон йүли бушоди гэбян. Жүәлэни, шонян                       жунжянни зущён юли щиндунли. Ба тамуди чищин зэ ги Масанчын щёнжуон гуә 140 нянди жечишон манмян канчýлэдини.                                                                                                                                         Зущёнсы будуәди сыхур зочян хуэйзý дажун зэ Йинпан щёнжуонни гуәли жыгә юмин дифонди 140 нянди жинянжызыли. Зэ чуанлян дэ гуә нэгә да жечишон чýгуә бындиди чищинжынму, да хуэйзýжынди гә дифоншон дуәдуәрди жын йинли шын, е фубонли жыгә щихуан сычинли, таму ги Масанчын щёнжуонниди чуанлян жечиди оргкомитет гили заёнди жычян бонцули.                                     
     Ба таму зэ жыгә дажун сычиншон вухади жычян гýзы чуанлян  жечиди оргкомитет зэ зыжиди отчётшон манмян ду щели, жё замуди дажун жыншыли.                                                                 Жыйихуэй зэ лохуэйхуэйди жыгә щянлён жечишон замуди чиннян чищинди зуанганли, фали  да щянли. До заму йиче хуэйзýжыншон - жысы йигә да гощин зэмусы йигә да шоншы.                                                                       Дуйдини, таму ганхади хо сычин хан шо. Кәсы дажун ю зывонни: вончян чи лохуэйхуэйжынму йидин дый тамуди бонцуни, ви фажон хуэйзý вынмин шонян ву зыжиди гýзыни. Мәю шанки,                                   че тамуди фубон замуди вынхуа вончян хан чя йи да буни.                                                                                             2020 нянди туршон Масанчын щёнжуонни йүхади нэгә дэдý сычин гуон бусы жё йиче хуэйзýжын пәфанли, данлин минзýди жын е хухуэйзали. Жы зу йибый сышы дуә нянли заму зэ жыгә жүнмый дижешон лян хазах, вурус, хырхыз, узбек, харачяй, данлин минзýди жын, лян дищүнму йиён, йидани гунзуәли ,  гуәли гуонйинли. Кәсы юди хуэжынму мәщин жё гуйни пиннан, мәщин жё йиче минзý щёнхо, тунйиди гэбян дажун сынхуә, байир ба жыгә сычин чичелэли.                                                                                       Щянзэ, жыган Хýда, жыгә сычин хачорли. Зусы жыгә еба, хуэйзýжынмуди щинниди пәфан, ножын йибыйзы ду бу гуә, таму ба нэ йиванщи шәхади жын, шухади тындун, хэпа, щёмехади цэцан                        йүнжю бу вон, жыхур сыйду ги нэ саншы жюгә етиму вава ба лозы на жин-йин ду хуанбухуэйлэли. Зусы сычин пиннанли еба, юди хуэйзýжын ба гәжяди Зýгуй лёха, вон данлин дифоншон банзули.                                                                                                                    Вончян чи замуди жын зэ республикади жынжы сычиншон ё шончян цанжяни, зэ йичеди дажун хуәшон зуанганни. Замуди щехуэй зэ хуэйзýжынди йиман сычиншон ё фа да щянни.                                                                                                                                                 Ду жыдони, заму сынхуәшон хан ю хошо мә щедёди вынтини. Жысы вуло  жуонжяди, гэ дифонди,                                     зý мэмэди, фажон вынминди зэ данлинди вынти.                                                                                               
      Нан жиргәди жызышон дин жун-ёди йигә вынти зусы хуэйзý йүянди чинкуон. Линйирди жы жи нян литу Кордай районшонди йигә щуәтонни ду мәю хуэйзý йүян жёкуәли. Йинцы жыгә вужин жытар жи чян хуэйзý ваму будый щищүә зыжиди фуму йүянли.  Жымужя вончян  чи  заму ба  чиннён йүян каншудыйхама? Жё вә сылёнчи, вилё каншухани.                                                                                                                                             Заму зэ вонщён ба чиннён йүян дажюха, йидин ё ги лохуэйхуэй ваму ба хуэйзý йүян жёкуә хуэйфушонни. Хуэйзý йүянсы хуэйзý минжынди вынмин гынзы. Жиргә заму зэ  жё щүанжонди ваму ба чиннён йүян щүәбуха, вонху чи лохуэйхуэйжынму зу мәю хуэйзý минзýди хубыйли.                              Зэ мәю хуэйзý йүянли, е зу мәю хуэйзý минжынди куйчын дэ щёнщүли. Нэгә сыхур заму чынха                    са жынни? Жы бусы кунщён, жысы вончян чи жында-лошы нын йүди сычин. Заму е  нын чынха зущён Хырхызстанди Ош областшонди Карасу районди лохуэйхуэйни: таму ба зыжиди чиннён йүян мә каншуха, жыхур мәдыйфорди сыйүнди понжынди хуа.                                                                                                                                                   Мин сычин, щянзэ ба хуэйзý йүян жёкуә хуэйфушон бусы йүнйиди сычин.  Кәсы йинви каншу  чиннён йүян, йинви бохý лохуэйхуэйди минзý заму ба лý ё подони. Жытар ю Хырхызстанди дищүнму люхади хо ёнзыни. Нэтарди чищинжынму, зущёнсы жёшу Имазов М. Х.,  Жогорку Кенешди депутат  Сулейманов Б.И., хуэймин щехуэйди линшу Ханжеза К., шыщин- шыйи полуанди, ба юди йиче донгуа мянгуә,  ги республикади хуэйзý ваму ба чиннён йүян жёкуә бохýхали. Нандыйли Хазахстан Республика литу ви дажю хуэйзý йүян, ви хуэйфу чиннён йүянди жёкуә мәю фәхуади жынма, мәю дон жыгә ёжин сычинди хоханзыма?                                                                                                                                            Ба хуэйзý  йүянди кәлян чинкуон заму да «Хуэймин бошон» е нын канлэ. Билүн, жиргә ба хуэйзý дажунди жыгә чýбан жёдыйчын хуэйзý бома? Луәму шули йигә хуэйзý боди мянзышон на лохуэйхуэй хуа щехади вынжон тэ чүәдуандихын.  Жымугә сыюр бусы ти лохуэйхуэй лянмянди сычин. Луәму  йигә хуэйзý бо, кәсы тади мянзышон дуәйибанзы цэлё на вурус хуа щедини. Жытар вә фәдисы нянсы- чяннянди «Хуэймин бо». Жиннян заму «Хуэймин бошонди» хуэйзý вынжон дуәма, шо, вә е фәбушон, йинцысы  жиннянди бо  хан мә до вәди шунини.                                                                                                                                               Жысыма, жинтян заму чиннён йүянди сыюр зу жымугә.  Мәдыйфорди ё жынчынни, щянзэ на                         хуэйзý хуа щеди жынму йитян ган йитян чүәдуанхали.  Хуа доли жәрли, вә щён ги жё хуэйзý йүянди жёйүанму фә жи жү хуани: гуйжун жёйүанму, зэ фажон хуэйзý йүянди хуәшон ниму хан ё лин туни. Йинви каншу замуди фуму йүян, вынщүә дэ вынхуа ниму е чинчир ги хуэйзý  бошон ё щени. Ниму зэ бу ще, хан жё сый щени?                                                                                                                                                  Жёйүанди жун-ё жынву-гуон бусы ги ваму ба данин жышы ё гигини, та хан ё жётёди жё                       щүәсынму ба дыйхади эрлин зэ щянзэди гуонйиншон хуэй сыйүнни.  Йинви жыгә вә чин йиче                            жё хуэйзý йүянди жёйүанму: ниму ба зыжиди щүәсынму жётёди жё  на лохуэйхуэй хуа щүәди                        ги бошон е ще заёнди цэлё, билүн, щүәтонниди сыюр зэ данлинди.  Нянжяму чинчир зэ нян на хуэйзý хуа щехади вынжон, та ба чиннён йүян йибыйзы ду вонбудё.                                                                                                                                              Вә читоди жё йиман хуэйзýжынму: нёнлозыму, шонянму,хуэйзý щехуэйди линшуму ги каншу зэмусы фажон хуэйзý йүянди вынти цойигә щин, люйигә да шын. Гуонсы йитун заму ба жыгә                             ёжин вынти нын щедё.                                                                                                                                                                           Джинлиров М. Х.